Sv. birma

birmaKrščeni nadaljujejo pot uvajanja v krščanstvo po zakramentu birme, kjer prejmejo Svetega Duha, ki ga je Gospod na binkošti poslal svojim apostolom. 

S to podelitvijo Svetega Duha postanejo verniki na popolnejši način podobni Kristusu in se utrdijo v moči, da bodo pričevali za Kristusa in v veri ter ljubezni gradili njegovo telo. Vtisne se jim tudi neizbrisno znamenje, Gospodov pečat, tako da zakramenta birme ni mogoče ponovno prejeti. 

Za pripravo krščenih na birmo je odgovorno predvsem božje ljudstvo. Dušni pastirji pa morajo skrbeti, da se vsi krščeni na polni način uvedejo v krščanstvo.

Otroke uvajati v zakramentalno življenje so predvsem dolžni krščanski starši, najprej tako, da v njih oblikujejo in postopoma utrjujejo duha vere, potem pa tudi tako, da jih s pomočjo ustanov, ki skrbijo za katehetski pouk, pripravijo na učinkoviti prejem zakramentov birme in evharistije. Ta naloga staršev se na zunaj kaže v tem, da se tudi sami dejavno udeležujejo zakramentalnega opravila

Zakrament svete birme bi lahko imenovali »krščanska polnoletnost«. Zaključuje zakramente uvajanja v krščanstvo, kar pomeni, da je krščenec z zakramentom svete birme v polnosti vključen v lokalno župnijsko skupnost in da je pripravljen odgovorno živeti krščansko življenje. Ko otrok doseže neko telesno in čustveno zrelost, se zanj začenja novo obdobje življenja. Prihaja iz otroštva v odraslost in zato posebej potrebuje veliko milosti in blagoslova, da bo postal in ostal odgovoren in uspešen odrasel človek in kristjan. Ker se Bog zaveda človekove svobodne volje in s tem tudi šibkosti človeške narave, je postavil zakrament svete birme, ki pomeni dar Svetega Duha, ki dopolni krstno milost (prim. Apd 8,15-17; 19,5sl), da bi se otrok, ki je sedaj že mlad odrasel, mogel v življenju prav odločati in prav uporabljati vse, kar mu Bog podarja.

Kakšni so učinki svete birme?
Zakrament svete birme ima svoje specifične učinke: globlje nas zakorenini v božje sinovstvo, ki nam daje klicati “Aba, Oče” (Rim 8,15); trdneje nas zedini s Kristusom; poveča v nas darove Svetega Duha;  spopolni našo povezanost s Cerkvijo; podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi z besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi srčno izpovedovali Kristusovo ime, in da se ne bi nikoli sramovali križa (KKC 1303).   Kakor krst, katerega dovršitev je, se tudi birma podeljuje samo enkrat. Birma namreč vtisne v dušo neko neizbrisno duhovno znamenje, “character”. To je znamenje za to, da je Jezus Kristus zaznamoval kristjana s pečatom svojega Duha in ga odel z močjo od zgoraj, da bi bil njegova priča (prim. Lk 24,48-49).

Ravno zato, da bi se ohranila svetost tega zakramenta in da ga ne bi zasenčila razna obstranska dogajanja – ki so se ponekod popolnoma spremenila v zgolj materialno obdarovanje birmanca – je Cerkev postavila nekaj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da bi zakramentalna milost čim bolje delovala.

Pogoji za prejem zakramenta?
Večkrat se postavi vprašanje o starosti, ko naj bi otrok pristopil k zakramentu svete birme. V zgodovini se je ta starost premikala v skladu z osebno zrelostjo prejemnikov. Vendar je treba vedeti, da odraslost vere ne pomeni vedno odraslost naravne rasti ali obratno (KKC 1308).

Naslednji pogoj je priprava na birmo, ki mora meriti na to, da privede kristjana h globljemu zedinjenju s Kristusom, da bo lažje živel bolj odgovorno svoje krščanstvo. Pri tem si bo birmanska kateheza prizadevala prebuditi čut pripadnosti k Cerkvi Jezusa Kristusa, tako k vesoljni Cerkvi kakor k župnijski skupnosti. 

Za birmo, kakor tudi za krst, je primerno, da kandidati iščejo duhovno pomoč botra ali botre Več o botrih in pogojih, ki jih morajo izpolniti, glej pri krstu. Primerno je, da je isti kakor za krst, da se tako dobro pokaže enota obeh zakramentov.