Župnijska Karitas

karitasEtična načela v Karitas:

1. Etičnost – “zrcalo” ravnanja sodelavcev Karitas
Pri služenju posamezniku, družini, skupini, družbi se sodelavci Karitas v duhu evangelija ravnajo po načelih etičnosti – obče dobrega.

2. Prostovoljnost – posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela
Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas. Prostovoljci, honorarni in redno zaposleni sodelavci, si prvenstveno prizadevajo za pomoč človeku v stiski in ne za finančno, pohvalno ali statusno nagrado za svoje prizadevanje.

3. Pomoč drugemu v stiski je samopomoč v osebni rasti
Sodelavci Karitas se zavedajo, da karitativno delo ni le nenehno dajanje ljudem v stiski, ampak obenem tudi učenje po človeški, strokovni, krščanski strani. Služenje bližnjemu je pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in svojega dela, saj ljubezni do bližnjega ni v polnosti brez ljubezni do sebe.

4. Dolžnost stalnega izpopolnjevanja
Sodelavci Karitas se zavedajo nujnosti stalnega osebnostnega in strokovnega izobraževanja. Udeležujejo se usposabljanj, ki jih pripravlja Karitas, Cerkev, družbene in državne institucije.

5. Sodelovanje in medsebojna pomoč sodelavcev Karitas
Sodelavci Karitas kot bratje in sestre v Kristusu gojijo čut in sposobnost sprejemanja različnih darov in poti služenja, spoštujejo znanje in izkušnje drug drugega, si medsebojno pomagajo in usklajujejo svoje delo v korist tistih, ki potrebujejo pomoč.

6. Sprejemanje različnosti prosilcev pomoči
Sodelavci Karitas pomagajo posamezniku, družini, skupini ne glede na biološke, osebnostne, statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Vse osebe, potrebne materialne, duhovne ali duševne pomoči, sprejemajo takšne, kot so in se pri delu z njimi opirajo na pozitivne strani njihovega življenja.

7. Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva
Ob nudenju pomoči ljudem v stiski sodelavci Karitas varujejo dostojanstvo, zasebnost, osebno psihofizično in duhovno integriteto in individualnost posameznika, upoštevajo njegovo kulturo in vrednote. Varujejo njegove zaupne podatke in spoštljivo govorijo o njem tudi v njegovi odsotnosti.

8. Pomoč ljudem v stiski je vzgoja za samostojnost in samopomoč
Sodelavci Karitas pomagajo ljudem v stiski k čim večji samostojnosti. Pri tem upoštevajo njihovo telesno in duševno zdravje. Človeško, strokovno, čustveno vežejo prosilca nase do te mere, da je to v korist njegove duševne stabilnosti.

9. Prednostna naloga – nepokrite socialne stiske
Sodelavci Karitas odkrivajo na svojem območju nove socialne stiske in javnost, predvsem državne socialne ustanove nanje opozarjajo ter predlagajo možne rešitve. Po svojih močeh in sposobnostih pomagajo in sodelujejo v širšem družbenem procesu pomoči.

10. Zaščita šibkih osebnosti v javnosti
Sodelavci Karitas varujejo posameznike, skupine ali družine pred neustreznim obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Informacije morajo ščititi zasebnost in koristiti posamezniku, skupini ali družini ter omogočiti nemoten potek pomoči.

11. Varovanje dobrega imena Karitas
Sodelavci Karitas si prizadevajo za spoštljive in prijazne odnose med seboj, morebitne nesporazume ali spore urejajo osebno in v duhu evangelija. Obsojajo obrekovanje in omalovažujoče govorjenje o drugih sodelavcih. Vedno varujejo dobro ime Karitas.

Postani prostovoljec: Vsak, ki čuti, da bi z veseljem za drugega daroval nekaj časa ali fizičnega napora, je dobrodošel. Če res z dušo in srcem vstopiš v Karitas, kmalu postane to način življenja in mišljenja.

Pridružiš se nam lahko kadarkoli. Več informacij dobiš pri voditeljici Župnijske Karitas, ga. Mariji Medved, Cirkovce 63/a, ali na telefonu župnije: 02/792 3201.